CIRCLE K

Team building Cirle K.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình team building Circle K được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức.

CIRCLE KCIRCLE KCIRCLE KCIRCLE KCIRCLE K